چاپ

چاپ

•تاریخچه چاپ افست
اولین موارد استفاده از ماشین های چاپ افست در ایران که جایگزین چاپ های سربی و سنگی شد در زمان شاهنشاهی پهلوی بود ، که باعث به سر آمدن دوران کتابهای خطی بود. اولین دستگاه هایی ک به بازار آمد دستگاه های فتوکپی بود ،اما این دستگاه هنوز عمومیت نداشت. و بعضا تعداد کمی از مدارس و ادارات دولتی با یک دستگاه پلی کپی کار خود را انجام میدادند
•درچاپ افست یکی ازمهمترین کارهایی که نیازاست طراح انجام دهد سیستم cmyk درطراحی می باشد

countinue reading
, , ,